Az ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ pályázati rendszerre vonatkozó

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
és
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


Preambulum

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) foglaltakra figyelemmel az adatvédelemmel és az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkársága a pályázati rendszer szempontjából az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti adatkezelőnek minősül.

A Diamond Szervezőiroda Bt., mint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkársága által meghirdetett „Érték és Minőség Nagydíj” pályázaton történő részvétel elbírálása céljából szükséges adatkezelést az Érték és Minőség Tanúsító Védjegy jogosultjai által kijelölt Diamond Szervezőiroda Bt. (1172 Budapest, Gátfutó u. 15., telefon: +36 20 934-4909, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) végzi.

A Személyes adatok kezelése az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulásukat az Érintettek a – pályázati jelentkezési laphoz csatolt – pályázati adatlap aláírásával adják meg.

 

1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkársága által alkalmazott adatvédelmi és –kezelési elveket, szabályokat és politikát, amelyet, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató az Érték és Minőség Nagydíj hivatalos honlapján, a www.emin.hu címen megtalálható és az Érintettek által megadott Személyes adatok kezelésének elveit és szabályait is tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkársága különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

 

2. Fogalom meghatározások

2.1 Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

2.1.a. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható és aki az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszerében a pályázat benyújtásakor, annak elbírálása céljából és idejére, valamint – pályázatnyertesség esetén – a védjegyhasználati szerződés hatálya alatt, a kapcsolattartás érdekében megadja a 2.2 pontban meghatározott adatát.

2.2 Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ. Bármely meghatározott, az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.
A Személyes adat az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

2.3 Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2.4 Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel Személyes adatának kezelését kifogásolja és az Adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

2.5 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.6 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

2.7 Adattovábbítás: az adat meghatározott Harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.8 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.9 Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

2.10 Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.11 Adatkezelés korlátozása (adatzárolás): a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

2.12 Adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

2.13 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

A jelen Tájékoztatóban és Szabályzatban hivatkozott Érték és Minőség Nagydíj pályázattal kapcsolatban Adatfeldolgozók lehetnek:
a)    az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer pályázati felhívásában és eljárásrendjében nevesített Kiírók Tanácsa tagjai,
b)    a zsűrizési eljárásban részt vevő szakértők.

2.14 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

2.15 Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

2.16 Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.17 Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

2.17.a. Személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor vagy

2.17.b. Személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Érintetteket.

 

3. Az Adatkezelés célja, jogalapja

3.1 Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelés célja:

a) az Érintett egyértelmű azonosítása és a többi Érintettől történő megkülönböztetése,
b) az Érintettel való kapcsolattartás,
c) az Érintetti jogosultságok azonosítása,
d) statisztikák, elemzések készítése,
e) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.),
f) az Érintett jogainak védelme,
g) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

3.2 Az Adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázat során általa közölt Személyes adatai, illetve az azokból generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

3.3 Jelen Tájékoztatóban és Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok Harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján vagy az Érintett előzetes, írásbeli, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3.4 Az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszerével kapcsolatban elektronikus hírleveleket küldhet az Érintettek számára.
Az Érintettek a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. elektronikus levélcímre küldött levélben, illetve a hírlevelek alján található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva – bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő az Érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem közöl, azonban a pályázattal kapcsolatos, illetve a pályázati eljárás során megadott adatait az Adatkezelő a védjegyhasználati szerződés hatályának végéig továbbra is kezeli.

 

4. Az Adatkezelés elvei, módja

4.1 Célhoz kötöttség elve – Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az Adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

4.2 Arányosság, szükségesség elve – Csak olyan Személyes adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

4.3 Adatminőség követelménye - Az Adatkezelés során biztosítani kell, hogy  az adatok pontosak, teljesek és - ha az Adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az Érintettet csak az Adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.4 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató és Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4.5 Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati eljárás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett – jelentkezési lappal együtt leadott – hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

4.6 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban és Szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.7 Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban és Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül Harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

4.9 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

4.10 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan Harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

4.11 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

5. Az Adatkezelések időtartama

5.1 Az Érintett által megadott Személyes adatok kezelése az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy védjegyhasználati szerződésének hatálya alatt folyamatosan, valamint mindaddig fennmarad, amíg az Érintett az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszerben szerepel.

5.2 A Személyes adatok kezelése a pályázatot elnyert Érintettek esetében a védjegyhasználati szerződés végéig, valamint azt követően még öt (5) évig tart. Az eredménytelen vagy elutasított/kizárt pályázati anyagokban szereplő Személyes adatok kezelése a pályázat benyújtásának napját követő hat (6) hónapig tart.

5.3 Az Érintett által megadott Személyes adatok addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését.

5.4 Az Érintett az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerését követően, érvényes védjegyhasználati szerződés hatálya alatt az Adatkezelőtől nem kérheti Személyes adatainak törlését.

5.5 Amennyiben bármely hatóság jogerős hatósági határozatában elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő köteles végrehajtani. Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

5.6 Az Adatkezelés időtartama alatt az Adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az Adatkezelőnek, valamint az Adatfeldolgozóknak a pályázat elbírálásával megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatá(uk)nak ellátásához szükséges ideig és mértékben.

 

6. Adatfeldolgozás

6.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban és Szabályzatban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

6.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés vagy megállapodás és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

6.3 Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

6.4 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

6.5 Az Adatfeldolgozók további Adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő kifejezett, írásbeli hozzájárulásával jogosultak.

 

7. Az Érintettet megillető jogosultságok

7.1 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt Személyes adatai vonatkozásában a törvényben meghatározott feltételek szerint

a)    az Adatkezeléssel összefüggő tényekről az Adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
b)    kérelmére Személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
c)    kérelmére Személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
d)    kérelmére Személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza,
e)    kérelmére Személyes adatait az Adatkezelő törölje.

7.2 Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

7.3 Az Érintett a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött elektronikus levélben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett adatait. Az Adatkezelő az érintett kérelmére harminc (30) napon belül írásban válaszol.

7.4 Az Érintett bármikor írásban kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését vagy pótlását. Az Érintett által megadott Személyes adatok módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok már nem állíthatók helyre.

7.5 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható
a)    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
b)    ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint
c)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

7.6 Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

8. Az Adattovábbítás lehetősége

8.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.2 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából Adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

9. Az Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat módosítása

9.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót és Szabályzatot egyoldalú döntésével – az Érintettek értesítése és a hivatalos honlapon való közzététele mellett – bármikor módosítsa.

9.2 Amennyiben az Érintett részéről tizenöt (15) napon belül nem érkezik a Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezés, úgy kell tekinteni, hogy elfogadja a Tájékoztató és Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

10.2 Az Érintett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

10.3 Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 25.

Módosítva: 2018. július 26-án (a 2018. évi XXXVIII. törvény alapján).