Mit takar az Érték és Minőség Nagydíj?

Az Érték és Minőség Nagydíj elnevezés egy minőség tanúsító védjegy, melynek használatára nyilvános, egyfordulós pályázaton kell jelentkezni. A védjegyhasználó jogosulttá válik arra, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető címet a védjegyhasználat tartama alatt viselje, feltüntesse a pályázat tárgyával kapcsolatos kiadványaiban, valamint a terméken. A védjegy feltüntetése közvetlen pozitív üzenetet hordoz, direkt módon irányít az eligazodásban, sőt kreatív védelemként funkcionál.

A védjegyek lehetővé teszik a piaci szereplők számára a piaci versenyt. A piaci szereplők termékeiket, szolgáltatásaikat a védjegyek révén megkülönböztethetik a versenytársak áruitól, illetve szolgáltatásaitól. A védjegyek fontos eszközei a fogyasztók tájékoztatásának. Információval szolgálnak a vásárlók, érdeklődők számára az adott termékekről, szolgáltatásokról. A védjegy kapocs a termék és annak előállítója, vagy a szolgáltatás és annak nyújtója között. Komoly szerepe van a minőség jelzésében, fejleszti a fogyasztói kultúrát, de vitathatatlan a reklám-, illetve beruházás-serkentő funkciója is. Védjegy használatával nem kell bizonygatni az ötlet valódiságát hosszas, költséges és bizonytalan kimenetelű perekben. Könnyen és gyorsan fel lehet lépni a bitorlók ellen. A fokozottabb érdeklődés miatt nőhet a vállalkozás értéke. Végső soron a védjegy használatával gazdasági hasznot is lehet realizálni.

 

Ki és mivel pályázhat?

Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat (termék megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk). A pályázatot az évi aktuális Pályázati Felhívásban szereplő iránymutatás szerinti dokumentumokkal kell magyar nyelven, egy példányt papír alapon, egy példányt elektronikus formában benyújtani!

Lásd: Pályázati Felhívás 4. pont

 

Mi lehet a pályázat tárgya?

A pályázaton részt vehet minden Magyarországon, illetve a Kárpát régióban gyártott, forgalmazott termék, termékcsalád, szoftver, valamint az előzőekhez kapcsolt szolgáltatás, mely a pályázati főcsoportok közé illeszthető és a pályázat céljainak megfelel. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező termék, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges. A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a biztonságot, a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé. Fontos, hogy a pályázat tárgya csak már gyártott, forgalmazott termék/termékcsoport, ill. már nyújtott szolgáltatás lehet!

Lásd:  Pályázati felhívás 3. pont

 

Hogyan pályázhatok az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára?

Első körben érdemes áttanulmányozni a Pályázati felhívás és eljárásrend c. dokumentum 3.1. pontjában felsorolt pályázati főcsoportokat, majd kiválasztani, mely témakörben kíván pályázni. Ez a választás adja meg az alapját a kötelezően előírt nyilatkozatoknak és mellékleteknek. Tehát:

  • főcsoport kiválasztása
  • pályázat összeállítása.

A pályázatot nyomtatott, és elektronikus formában magyar nyelven kell benyújtani. Fontos, hogy a pályázat akkor teljes, ha minden dokumentum, melléklet, igazolás, nyilatkozat, és más előírt tartalom együtt szerepel a pályázati dokumentációban. Ennek megfelelően érdemes tételesen átböngészni a Pályázati felhívás és eljárásrend c. dokumentumot, amelyből részletesen is informálódhat a nyomtatott verzió kötelező tartalomjegyzékéről.

Bővebb információt itt talál:

 

Ha elakadok, ki és hogyan segít?

A tárgyévben a pályázatokkal kapcsolatban, a pályázat benyújtását megelőzően a Pályázati Titkárság tagjai és a kiírók Pályázati Felhívásban nevesített képviselői összesen pályázatonként 2 (kettő) alkalommal, alkalmanként maximum 1 (egy) óra időtartamban díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítanak, szükség szerint a pályázó telephelyén is. Ezt követően konzultációra díjfizetés ellenében van lehetőség, amelynek összegét a Pályázati Titkárság és a kiírók egyedileg határozzák meg. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban további konzultációra már nincs lehetőség!

A pályázati eljárás titkársági és koordinációs feladatait a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság látja el.

 

Amit a pályázatok benyújtásáról, és a beadási határidőről tudni kell!

A pályázatok benyújthatók

  • postai úton, vagy
  • személyesen.

Erre vonatkozóan részletes leírásokat itt talál: https://emin.hu/bekuldes-modja

 

Mi lesz a pályázatom sorsa?

A Pályázati felhívás és eljárásrend c. dokumentum szigorúan és részletesen szabályozza a pályázatok kezelését a beérkezéstől kezdve a döntési folyamatig, sőt azon túl is. Nagy vonalakban az alábbiakban vázolható föl egy pályázat sorsa:

  • beérkezés
  • befogadás
  • zsűrizés és döntés
  • nyertes pályázatok utógondozása (éves utóellenőrzések, védjegy éves megújítása)

A zsűrizés menetrendje:

1. Első forduló: Elő-zsűri; a pályázatok bontása, befogadása, alaki és formai vizsgálat, befogadhatóság ellenőrzése, eljárási díjak befizetési egyeztetése a banki értesítésekkel, számlázás előkészítés (amennyiben szükséges). Az elektronikus anyagok technikai ellenőrzése, hibás eszköz esetén ismételt bekérés. Az elektronikus anyagok sokszorosítása a zsűri-tagoknak és szakértőknek.
2. Második forduló: Dokumentum-zsűri; a pályázatok tartalmi értékelése, az esetleges hiányok rögzítése, a szakértők kijelölése, áruminták bekérésének vagy megtekintésének rögzítése.
3. Harmadik forduló: Szakértői vizsgálatok és értékelések. A szakértők közvetlenül is megkereshetik a pályázókat pályázatukkal kapcsolatban. A pályázatok hatósági eljárások szerinti ellenőrzése.
4. Negyedik forduló: Fő-zsűri; a szakértői jelentések figyelembevételével a pályázatok elbírálása, érzékszervi vizsgálatok, döntés előkészítés, ajánlás a Kiírók Tanácsa felé.
5. Ötödik forduló: a Kiírók Tanácsának döntése a díjazásról, Védjegyhasználatok odaítélése, a Kiírók Tanácsa Különdíjainak (a Kommunikációért Nívódíjak ajánlásainak elfogadásával) odaítélése. Kárpát Hazáért Nívódíjak ajánlásainak jóváhagyása, vagy elvetése.

Lásd: Pályázati Felhívás 7.3 pont

 

Mire figyeljünk a védjegy használata során?

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 23. § (1) szerinti használati szerződés (védjegylicencia- szerződés) alapján a védjegyoltalom jogosultja engedélyt ad az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy használatára. A használó köteles ennek fejében díjat fizetni. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata az elnyerés évétől számítva egy évig díjmentes (jelen esetben 2024. szeptember 01-től, 2025. augusztus 31-ig). Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyek használati jogának elnyerése esetében a pályázóval a védjegytulajdonosok megbízásából a DIAMOND Szervezőiroda Bt. védjegyhasználati szerződést köt a www.emin.hu honlapon található aktuális Védjegyhasználati szerződés minta és adatkezelési információk alapján.

Ön az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyet a szerződés időtartama alatt a szerződéssel összhangban feltüntetheti reklámanyagaiban illetőleg más kiadványokban, hirdetéseiben, a terméken, a weboldalán, valamint olyan felületeken, amely a nyertes pályázattal kapcsolatos.

Lásd:Pályázati Felhívás 7.5 pont

 

Lejárt az 1 év védjegyhasználati jogosultság? Most mi lesz?

A Kiírók Tanácsa és a védjegyoltalom jogosultjai feladata, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Rendkívüli ellenőrzés abban az esetben lehetséges, ha a védjegyhasználó méltatlanná válik a védjegyhasználatra, vagy negatív bejelentés érkezik a pályázott termékkel szolgáltatással kapcsolatban. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet: a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mely jogosult alvállalkozók bevonására. Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik, a negatív bejelentés igaznak bizonyul és a pályázó nem hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, a díj viselésére méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti. Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja, és nyilvánosságra hozza.

A kijelölt szervezetek az utóellenőrzést évente végzik minden év február végétől június 20-ig bezárólag, a DIAMOND Szervezőiroda Bt. megbízásából a védjegyoltalom jogosultjainak felhatalmazása alapján. Az ellenőrzésre kijelölt szervezeteknek joguk van a vizsgálatokhoz külső szakértőket felkérni. Az utóellenőrzés minden védjegyhasználót érint a díjazás évétől függetlenül. A díjazott pályázatok utólagos ellenőrzésekor az ellenőrzésre jogosult szervezet megvizsgál minden olyan egy évnél fiatalabb dokumentumot, melyet a pályázat benyújtásakor is be kellett nyújtani. Az utóellenőrzéskor bekérendő dokumentumok listáját a teljesség igénye nélkül az aktuális évi Pályázati Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

Lásd: Pályázati Felhívás 7.7 és 11. pont

 

Különdíjat kaptunk, erre is vonatkozik a védjegyhasználati szerződés?

Nem, a különdíj nem védjegy, hanem a kiemelkedő teljesítmények plusz elismerése.

Lásd: Pályázati Felhívás 8. pont